تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

خواب به فرزندی گرفتن

لوک اویتنهاو می گوید :

به فرزندی گرفتن

شمارا به فرزندی بگیرند : سرشکسته خواهید شد

کسی رابه فرزندی بگیرید : مسولیتهای تازه خواهید داشت

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Avytnhav Luke says:
Adoption of
You to take a child: you will Srshksth
Someone into your child: you have a new responsibility

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن , تعبیر خواب فرزند , تعبیر خواب فرزند خوانده , خواب دیدن به فرزندی گرفتن , خواب دیدن فرزند , خواب دیدن فرزند خوانده , رویای به فرزندی گرفتن , رویای فرزند , رویای فرزند خوانده , تعبیر به فرزندی گرفتن , تعبیر فرزند , تعبیر فرزند خوانده , خواب به فرزندی گرفتن , خواب فرزند , خواب فرزند خوانده ,
  • ۹۵/۱۲/۱۲
  • سینا احمدی