تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

خواب به هوش آمدن

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب کسى را به هوش بیاورید، علامت آن است که با افراد جدیدى همنشین مى‏شوید و به مقام‏هاى بالایى دست پیدا مى‏کنید. اگر در خواب مشاهده کنید دیگران شما را به هوش مى‏آورند، به این معنا است که دچار ضرر مالى فراوانى مى‏شوید که قادر به جبران آن هستید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Nly Beeton says:
If in a dream someone to bring intelligence, a sign that the New People's companion and you've got to powerful positions. If you sleep longer in their intelligence, in the sense that a lot of financial losses are sure to be able to make up for it.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب به هوش آمدن , تعبیر خواب آگاهی , تعبیر خواب ادراک , تعبیر خواب شعور , خواب دیدن به هوش آمدن , خواب دیدن آگاهی , خواب دیدن ادراک , خواب دیدن شعور , رویای به هوش آمدن , رویای آگاهی , رویای ادراک , رویای شعور , تعبیر به هوش آمدن , تعبیر آگاهی , تعبیر ادراک , تعبیر شعور , خواب به هوش آمدن , خواب آگاهی , خواب ادراک , خواب شعور ,
  • ۹۵/۱۲/۱۲
  • سینا احمدی