تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب بهمن

خواب بهمن

لوک اویتنهاو می گوید :

بهمن : بدبختی

دفن شدن در زیر بهمن : شکست خوردن

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

دیدن بهمن در خواب، نشانه‏ى آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید احتمالا خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب ببینید که بهمن راه شما را مسدود مى‏کند، به این معنا است که دچار مشکل مى‏شوید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

در سر زمین رویاها آمده:  

خواب یک بهمن : موانع غیرقابل عبور راه شما را سد خواهند کرد.

شما یک بهمن را مشاهده می کنید که از کوه سرازیر می شود : بزودی شانس به سراغتان می آید .

شما زیر یک بهمن مدفون شده اید : منفعت بزرگ در کارها .

دیگران زیر بهمن مدفون شده اند : یک تغییر مهم در اطراف شما رخ میدهد .

بهمن ماه : خواب بهمن ماه در ماه بهمن : این ماه بهترین ماه برای پول درآوردن است .

در ماه بهمن به شما هدیه می دهند :در عشق به شما خیانت می شود .

بچه های در ماه بهمن بدنیا می آید : نگرانیهای شما بیشتر می شوند .

خواب ماه بهمن در طول ماههای دیگر : بیماری

شما در بهمن ماه بدنیا می آید : وقایع مهم و خوشایندی برای شما اتفاق می افتد .

بچه ها در ماه بهمن بدنیا آمده اند : آنها یک شغل سیاسی خواهند داشت .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بهمن , تعبیر خواب کولاک , تعبیر خواب برف , تعبیر خواب توده برف , تعبیر خواب ریزش برف , تعبیر خواب کوه برف , تعبیر خواب ریزش بهمن , خواب دیدن بهمن , خواب دیدن کولاک , خواب دیدن برف , خواب دیدن توده برف , خواب دیدن ریزش برف , خواب دیدن کوه برف , خواب دیدن ریزش بهمن , رویای بهمن , رویای کولاک , رویای برف , رویای توده برف , رویای ریزش برف , رویای کوه برف , رویای ریزش بهمن , تعبیر بهمن , تعبیر کولاک , تعبیر برف , تعبیر توده برف , تعبیر ریزش برف , تعبیر کوه برف , تعبیر ریزش بهمن , خواب بهمن , خواب کولاک , خواب برف , خواب توده برف , خواب ریزش برف , خواب کوه برف , خواب ریزش بهمن ,
  • ۹۵/۱۲/۱۲
  • سینا احمدی