تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

خواب بیزار بودن

در سر زمین رویاها آمده:

از چیزی بیزار هستید : مشکلات بر سر راهتان نمایان می شوند.

از یکنفر بیزار هستید : ناراحتی و بیوفائی

از چیز بیزار هستید و از شرش خلاص می شوید : نگرانیها برطرف می شود.

دیگران از شما بیزار هستند : از این اشخاص دوری کنید .

نزدیکان شما را بیزار می کنند : نقشه هایتان را عملی نخواهید کرد .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

In the land of dreams come:
Hate what are the problems in our way, become visible.
From someone hates you discomfort and infidelity
Hate what you are and get rid of fears goes away.
Others of you are unhappy: The people shun.
The closer you are to hate: your plans will not practical.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بیزار بودن , تعبیر خواب اتعب , تعبیر خواب احتقر , تعبیر خواب کراهیة , تعبیر خواب کره , خواب دیدن بیزار بودن , خواب دیدن اتعب , خواب دیدن احتقر , خواب دیدن کراهیة , خواب دیدن کره , رویای بیزار بودن , رویای اتعب , رویای احتقر , رویای کراهیة , رویای کره , تعبیر بیزار بودن , تعبیر اتعب , تعبیر احتقر , تعبیر کراهیة , تعبیر کره , خواب بیزار بودن , خواب اتعب , خواب احتقر , خواب کراهیة , خواب کره ,
  • ۹۵/۱۲/۱۴
  • سینا احمدی