تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب تانکر

خواب تانکر

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن تانکر در خواب ، نشانة آن است که ورای توقع و انتظار خود به کامیابی و خوشنودی دست خواهید یافت .

2ـ اگر خواب ببینید از تانکری مایه ای چکه می کند ، نشانة آن است که در ارتباط با کار و حرفة خود زیان خواهید دید .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تانکر , تعبیر خواب اتومبیل بزرگ مخزن‌دار , تعبیر خواب مخزن , تعبیر خواب نفتکش , خواب دیدن تانکر , خواب دیدن اتومبیل بزرگ مخزن‌دار , خواب دیدن مخزن , خواب دیدن نفتکش , رویای تانکر , رویای اتومبیل بزرگ مخزن‌دار , رویای مخزن , رویای نفتکش , تعبیر تانکر , تعبیر اتومبیل بزرگ مخزن‌دار , تعبیر مخزن , تعبیر نفتکش , خواب تانکر , خواب اتومبیل بزرگ مخزن‌دار , خواب مخزن , خواب نفتکش ,
  • ۹۶/۰۲/۰۲
  • سینا احمدی