تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب تجملات

خواب تجملات

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که با تجملات زندگى مى‏کنید، به این معنا است که در امور مالى دچار ضرر مى‏شوید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب زن فقیرى ببیند که از تجملات زندگى لذت مى‏برد، به این معنا است که تغییر و تحولاتى خوشایند پیش رو دارد.

در سر زمین رویاها آمده:

شما در تجمل زندگی می کنید : 1-بدشانسی در عشق 2-تحقیر خواهید شد .

اشیاء لوکس را به نمایش می گذارید : شخصیت و اخلاق شما برایتان دشمنان زیادی می تراشد .

یک هدیه لوکس دریافت می کنید : مشاجره بین اعضاء فامیل .

از تجمل صرف نظر می کنید : قرضهای شما فراوان خواهند شد .

خواب عشقهای مجلل و باشکوه : یک رقیب باعث ناکامی شما می شود .

 

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تجملات , تعبیر خواب تشریفات , تعبیر خواب تکلف , تعبیر خواب جاه وجلال , تعبیر خواب دبدبه , تعبیر خواب دستگاه , تعبیر خواب شکوه , تعبیر خواب طمطراق , تعبیر خواب طنطنه , خواب دیدن تجملات , خواب دیدن تشریفات , خواب دیدن تکلف , خواب دیدن جاه وجلال , خواب دیدن دبدبه , خواب دیدن دستگاه , خواب دیدن شکوه , خواب دیدن طمطراق , خواب دیدن طنطنه , رویای تجملات , رویای تشریفات , رویای تکلف , رویای جاه وجلال , رویای دبدبه , رویای دستگاه , رویای شکوه , رویای طمطراق , رویای طنطنه , تعبیر تجملات , تعبیر تشریفات , تعبیر تکلف , تعبیر جاه وجلال , تعبیر دبدبه , تعبیر دستگاه , تعبیر شکوه , تعبیر طمطراق , تعبیر طنطنه , خواب تجملات , خواب تشریفات , خواب تکلف , خواب جاه وجلال , خواب دبدبه , خواب دستگاه , خواب شکوه , خواب طمطراق , خواب طنطنه ,
  • ۹۶/۰۲/۰۶
  • سینا احمدی