تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب تختخواب

خواب تختخواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تخت خواب بدون هیچ تردید برای مرد به زن بر می گردد و برای زن گویای تاثیر وجودی مرد است در زندگی او. حالتی که تخت خواب دارد بیانگر حالت جفت خواب بیننده است. چنان چه مردی ببیند تخت خوابش آشفته است این خواب به او می گوید که همسرش تعادل ندارد. این عدم تعادل می تواند هم جسمی باشد و هم روحی. از چیزی آزرده است که این آزردگی در زندگی و روابط خانوادگی ایشان اثر می نهد. مشاهده آشفتگی تخت خواب به مرد توصیه می کند که در بیداری جستجو و کاوش کند تا بفهمد همسرش از چه رنج می برد. برای زن خواب بیننده نیز گویای همین حقیقت است . اگر در خواب ببینید که تخت خواب کثیف و پاره است خواب شما خبر می دهد که یک بیماری انتظار همسرتان را می کشد. این برای زن نیز هست که مشاهده پارگی و کثافت و چرک تخت خواب و بستر توصیه می کند مراقب سلامت شوهر خویش باشد. اگر در خواب تخت خوابی تمیز و گسترده و مجلل با ملافه های پاک و اطو کرده دیدید نشان آن است که همسر شما خشنود است یا کاری درخشان در پیش دارد و چنان چه زن نداشته باشید خواب شما می گوید زنی با امتیازات بالا و بسیار متشخص در زندگی شما ظاهر می شود. چنان چه دختر و پسر جوانی در خواب تخت خوابی مجلل ببینند می تواند امیدوار باشند که بختشان گشوده شده و همسری مطلوب و دل خواه خواهند یافت. ممکن است در خواب که تخت خواب شما نیمی کثیف است و نیمی تمیز این بیانگر اختلاف زن و شوهر است. اگر در خواب روی تخت خوابی که می خوابید جوراب دیدید چه متعلق با شما با شد و چا نباشد به سفر می روید و این سفر را با همسرتان انجام می دهید. اگر در خواب ببینید گربه ای در بستر و روی تخت خواب شما خوابیده زنی در صدد اغوای شما یا همسر شما است که در نتیجه زندگی و روابط شما را به هم می ریزد. بخصوص اگر بیننده گربه روی تخت خواب شما یا زیر آن بچه گذاشته است این می گوید که در نتیجه فتنه انگیزی یک زن بین شما و همسرتان جدائی می افتد. اگر ملافه های تخت خواب زرد بود نگران بیماری همسرتان باشید. اگر سفید بود ولی چرک و لکه دار باز هم خوب نیست. اگر در خواب ببینید پایه تخت خواب شما شکسته خواهر یا همسرتان بیمار می شود یا می میرد. اگر مرغی زیر تخت خواب شما لانه کرده بود صاحب فرزند می شوید و آن فرزند دختر خواهد بود. اگر چیزی زیر تخت خواب شما بود که تشک را ناهموار کرده بود خودتان یا همسرتان به سفر می روید و موقتا بین شما جدائی می افتد. خانم ها اگر گربه یا زن دیگری را در تخت خواب خود دیدند مراقب شوهر شان باشند چون گرفتار هوو می شوند.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب یک تختخواب خالى ببینید، یعنى دچار دردسر و مشکلات مى‏شوید. اگر خواب ببینید که بر روى تختخواب تمیزى دراز کشیده‏اید، نشانه‏ى داشتن اوقات شیرین و لذتبخش است و اگر روى تختخواب کثیفى دراز کشیده باشید، نشانه‏ى داشتن اوضاع نابسامان است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر دخترى در خواب ببیند که مشغول تمیز کردن تختخوابى است، بیانگر رسیدن به سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب یک تختخواب سفید و تمیز ببینید، بیانگر پایان مشکلات و رسیدن به خوشبختى است. دیدن بیمار بر روى تختخواب، بیانگر آن است که براى مدتى دچار مشکلات فراوانى مى‏شوید.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب ببیند که در تختخواب خود به آرامی استراحت می کنید : عشق و آسایش به سراغتان می آید .

یک تختخواب مرتب : دل شما از خیلی چیزها پر است .

ملحفه های سفید و تمیز روی تختخواب : میهمانان ناخوانده خواهند رسید .

یک تختخواب را مرتب می کنید : تغییر مسکن در آینده نزدیک

یک تختخواب خالی : خطر مرگ یک دوست

بر لبة تختخوابتان نشسته اید : به فکر ازدواج خواهید افتاد.

در تختخواب کس دیگری هستید : وقایع خوشایند در پیش هستند .

به مدت طولانی در تختخواب باقی می مانید : بدشانسی به شما نزدیک می شود .

شما در تختخواب هستید ولی نمی توانید بخوابید : بزودی بیمار می شوید .

یک تختخواب نامرتب : یک راز فاش می شود.

شما بیمار هستید روی تخت خوابیده اید : مشکلات و گرفتاری و حتی مرگ .

یک غریبه در تخت شما است : بیوفائی در زندگی زناشوئی .

در تختخواب یک هتل هستید : دوستان غیره منتظره به دیدن شما می آیند .

یک تختخواب سفری : صاحب یک ملک خواهید شد.

یک تخت می سوزد : رازها بر ملا می شود .

اشخاص پیر در تخت هستند : مرگ نزدیک است .

بچه ها در تخت هستند : یک زندگی زناشوئی پر از ناراحتی در پیش است .

 

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تختخواب , تعبیر خواب بستر , تعبیر خواب تخت , تعبیر خواب رختخواب , خواب دیدن تختخواب , خواب دیدن بستر , خواب دیدن تخت , خواب دیدن رختخواب , رویای تختخواب , رویای بستر , رویای تخت , رویای رختخواب , تعبیر تختخواب , تعبیر بستر , تعبیر تخت , تعبیر رختخواب , خواب تختخواب , خواب بستر , خواب تخت , خواب رختخواب ,
  • ۹۶/۰۲/۰۸
  • سینا احمدی