تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب تخمه

خواب تخمه New Page 1

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن تخمه درخواب بر چهار وجه است.

اول: مال ربا.

دوم: فساد.

سوم: مال حرام.

چهارم: متابعت هوای نفس.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند او را تخمه است، دلیل که مال زنی خورد و فساد کند و باید که از آن گناه توبه کند، تا از عقوبت حق تعالی نجات یابد و عقیده معبران آن است که تخمه در خواب دیدن، در آن خیر نباشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تخمه و تخمه شکستن در بیداری یک نوع تفنن و سرگرمی است اما در خواب نشان ارتکاب گناه و اعمال غیر مجاز است. چنانچه در خواب ببینید که تخمه می خواهید نشان آنست که خود را با موردی سرگرم می نمایید که مطلوب و پسندیده نیست مثل قمار، شرابخواری، اعتیاد و معاشرت های بد. خود شما ممکن است آن را بپسندید اما اجتماع نمی پسندد و تخمه گویای این قبیل کارهاست. گرفتن یا خریدن تخمه گویای اینست که خود خواب بیننده مشتاقانه این کارها را می کند. اگر کسی به شما تخمه تعارف کرد شما را به کار خلاف دعوت می کند. تخمه مال حرام و غیر مشروع نیز هست و اگر مقدار زیادی تخمه داشتید خواب شما خبر می دهد که به پولی مشکوک و حرام دسترسی می یابید. تخمه بو نداده در صورتی که نشکنید خیر و برکت است. اگر در خواب دیدید که تخمه هندوانه ، یا کدو یا آفتاب گردان دارید خواب شما می گوید خبری به شما می رسد که به وسیله آن خود شما می توانید منبع خیر و برکت باشید. آنچنان که اگر تخمه بو نداده را در زمین بکارند سبز می شود و بار می دهد.

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تخمه , تعبیر خواب دانه , تعبیر خواب بذر , تعبیر خواب تخم , خواب دیدن تخمه , خواب دیدن دانه , خواب دیدن بذر , خواب دیدن تخم , رویای تخمه , رویای دانه , رویای بذر , رویای تخم , تعبیر تخمه , تعبیر دانه , تعبیر بذر , تعبیر تخم , خواب تخمه , خواب دانه , خواب بذر , خواب تخم ,
  • ۹۶/۰۲/۱۱
  • سینا احمدی