تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب تذرو

خواب تذرو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن تذرو در خواب بر چهار وجه است.

اول: زن.

دوم: مال حرام.

سوم: معیشت.

چهارم: کام دل جستن.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

تذرو مرغی است و درخواب مردی غدّار است و تذرو ماده زنی ماده زنی فریبنده است. معبران گفته اند: تذرو مال حرام است، که به حیله به دست آورد، اگر بیند با تذرو در نبرد است، دلیل که با کسی غدار او را خصومت افتد. اگر بیند تذرو ماده او را نصیب شد، دلیل که زنی خواهد که در وی هیچ خیر نبود اگر خانه تذرو بیند، دلیل که زنی خوبروی به نکاح خواهد بر قدر سفیدی و پاکیزگی آن خانه.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند تذرو در خانه داشت و بمرد، دلیل که زن او هلاک شود یا به جهت زنان درمصیبتی افتد. اگر بیند تذرو از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.

جابر مغربی می گوید:

تذرو درخواب، زن پارسا است با جمال و مال . اگر دید تذرو یافت یا بگرفت، دلیل که زنی خواهد بدین صفت که گفتیم، اگر تذرو در کنار او افتاد و بخفت، دلیل که کسی با عیال او سرو کاری دارد او را می فریبد.

--------------------------------------------------------------------------------

مرغی بسیار رنگی است

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تذرو , تعبیر خواب قرقاول , تعبیر خواب چور , تعبیر خواب تزنگ , تعبیر خواب تورنگ , خواب دیدن تذرو , خواب دیدن قرقاول , خواب دیدن چور , خواب دیدن تزنگ , خواب دیدن تورنگ , رویای تذرو , رویای قرقاول , رویای چور , رویای تزنگ , رویای تورنگ , تعبیر تذرو , تعبیر قرقاول , تعبیر چور , تعبیر تزنگ , تعبیر تورنگ , خواب تذرو , خواب قرقاول , خواب چور , خواب تزنگ , خواب تورنگ ,
  • ۹۶/۰۲/۱۱
  • سینا احمدی