تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب تریاک

خواب تریاک

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند که تریاک از بهرِ بیماری خورد، دلیل که از رنج برهد و کارها بر وی گشاده شود. اگر به خلاف این بود، دلیل بر غم و اندوه و اندیشه و نقصان است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تریاک یک ماده مخدره است و در خواب دیدن آن نشانگر تعطیل کارها است. اگر در خواب ببینیم که تریاک می کشیم و اهل این کار نباشیم نشان آن است که در کارهایمان تعلل می ورزیم و سستی می کنیم و احیانا کارمان به تو قف می انجامد. چنان چه در خواب ببینیم که تریاک داریم ولی نه می خوریم و نه می کشیم ازخطری رهائی می یابیم. دادن تریاک به دیگری اشتراک در قبول مخاطره است و گرفتن آن نیز همین تعبیر را دارد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که تریاک به کسى مى‏دهید، بیانگر آن است که بیمارى یکى از نزدیکان شما را تهدید مى‏کند. اگر کسى نامزد خود را مشغول تریاک خوردن ببیند، به معناى جدایى از دوستان است.

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب تریاک : 1-درانجام کارهایتان غفلت و کوتاهی فراوان به چشم می خورد 2- دسیسه و خیانت از طرف اطرافیان

به یکنفر برای درمان تریاک می دهید : شما را تحقیر خواهند کرد .

تریاک می کشید : به نکبت و فلاکت دچار می شوید.

به اتفاق اشخاص دیگر تریاک می کشید : زندگی شما تغییر می کنند ولی نه برای بهتر شدن

دوستانتان را تشویق به کشیدن تریاک می کنید : مصیبت درانتظار شماست .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • ۹۶/۰۲/۲۸
  • سینا احمدی