تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب تسبیح کردن

خواب تسبیح کردن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

تسبیح کردن به خواب، مطیع بودن است بر فرمان حق.

اگر بیند تسبیح می کرد، دلیل که مطیع است بر فرمان حق و از غم و اندوه فرج یابد.

اگر بیند تسبیح به خواب با خود داشت غم و اندوهی بدو رسد، ولکن او را در آن (اجر) و ثواب است.

اگر بیند با تسبیح شکر حق تعالی می کرد، دلیل که در دین قوی شود و مالی یابد.

اگر این خواب را والی بیند، دلیل که او را آبادانیِ ولایت رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است و اگر در خواب دیدید که تسبیح به دست دارید گویای آن است که کشش مذهبی شما زیاد است و به طرف دینداری و انجام فرایض دینی می روید. داشتن تسبیح و بازی کردن با آن در خواب نظم کارهاست به همین علت وقتی در خواب ببینید که تسبیح شما پاره شد نظام کارتان آشفته می شود و در هم می ریزد. اگر دانه های تسبیح را گم کنید رشته کار از دستتان می رود. اگر در خواب ببینید که دانه های تسبیح را نخ می کنید به کاری توفیق می یابید که به دقت و تیزهوشی نیاز دارد و نتیجه آن کاری است بزرگ و منظم. اگر دیدید که کسی به شما تسبیح داد یا تسبیح از دست کسی گرفتید شما را به کار خیر و صلاح دعوت می کنند و اگر شما به کسی تسبیح دادید کاری را از دست می دهید.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • ۹۶/۰۲/۲۹
  • سینا احمدی