تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب سر تراشیدن

خواب سر تراشیدن

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید مو ی سرتان را از ته تراشیده اید ، نشانة آن است که افراد بیگانه با رفتاری چاپلوس انه شما را آزار خواهند داد .

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

  • ۹۶/۰۲/۱۴
  • سینا احمدی