تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

معنی خواب طایفه

لوک اویتنهاو می گوید :

خانواده : ثروت ، شما دست به کار تازه ای خواهید زد

خانواده خود را دیدن : بزودی اتفاق خانوادگی مهمی خواهد افتاد

خانوده مقدسین : شما به آرامش درونی خواهید رسید

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب اعضاء خانواده خودتان : مراقب باشید که به کجا پا می گذارید .

شما خانوادة بزرگی دارید : دوران خوشی در پیش است .

خانوادة شما کوچک است : یک دوست در پی کمک به شماست

شما نه خانواده دارید نه وابسته : به شما خیانت میشود .

خانوادة دیگران : ناکامی برای دشمنان شما .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

خانواده,اعقاب,اهل بیت,تبار,تیره,خاندان,دودمان,سلاله,طایفه,فامیل,

  • ۹۶/۰۳/۰۴
  • سینا احمدی