تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب پابند

خواب پابند

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پابند در خواب دیدن، سخن خوش و لطیف بود، یا بوسه است که از فرزند و عیال یابد یا به دوستی دهد.

اگر پابند بسیار بیند، نعمت و روزی حلال است به قدر آن که دیده.

اگر دید پیرزنی خروارها پابند بدو بخشید، دلیل است که مال و نعمت دنیا بیابد و به قدر آن کارش نظام گیرد.

اگر بیند پابند بسیار داشت و جمله را ببخشید یا از وی ضایع شد، دلیل که اگر نعمت دارد جمله را نفقه کند، یا از وی ضایع گردد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پابند , تعبیر خواب بند , تعبیر خواب قید , تعبیر خواب پاوند , خواب دیدن پابند , خواب دیدن بند , خواب دیدن قید , خواب دیدن پاوند , رویای پابند , رویای بند , رویای قید , رویای پاوند , تعبیر پابند , تعبیر بند , تعبیر قید , تعبیر پاوند , خواب پابند , خواب بند , خواب قید , خواب پاوند ,
  • ۹۵/۱۲/۱۵
  • سینا احمدی