تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

خواب پابندانی کردن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

پابندانی کردن درخواب بر سه وجه است.

اول: مقیم شدن آن کس که پابندانی او کرد.

دوم: عنایت کردن با وی.

سوم: خیر منفعت بدو رسد.

اگر بیند از پابندان کسی بیرون آمد، تاویلش به خلاف این است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر به خواب دید که کسی را پابندانی کرد، دلیل که در کار آن کس مقیم و پایدار است و از او جدا نگردد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع  

Imam Sadiq says:
Pabndany to sleep is on three aspects.
The first one who Pabndany settle him.
The second consideration with him.
Third, since profit is good.
If he sees someone came out of warranty, interpretation is contrary to this.
Text from the site of dream interpretation
Visual Muhammad Ibn Sirin says:
If you dreamed that someone was Pabndany, because one resident in its work stable and not separated from him.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پابندانی کردن , تعبیر خواب بستن پا , تعبیر خواب پابند زدن , خواب دیدن پابندانی کردن , خواب دیدن بستن پا , خواب دیدن پابند زدن , رویای پابندانی کردن , رویای بستن پا , رویای پابند زدن , تعبیر پابندانی کردن , تعبیر بستن پا , تعبیر پابند زدن , خواب پابندانی کردن , خواب بستن پا , خواب پابند زدن ,
  • ۹۵/۱۲/۱۵
  • سینا احمدی