تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

خواب پاتیله

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پاتیله در خواب دیدن، کدبانوی خانه است. اگر بیند که پاتیله نو بخرید یا کسی بدو داد، دلیل که کدبانوی خانه را آفت رسد.

دیدن پاتیله در خواب چیزی زیاده نبود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که در پاتیله چیزی است از خوردنی، دلیل است که او را از کدبانوی خانه خیرو منفعت رسد. اگر بیند که در پاتیله چیزی ناخوش است از طعامها، دلیل است که او را از کدبانوی خانه ضرر رسد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Visual Muhammad Ibn Sirin says:
Patylh in the dream, is a homemaker. If someone sees it or replace as needed Patylh gave him, because the pest reaches homemaker.
Patylh see anything too was asleep.
Text from the site of dream interpretation
Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
If Patylh sees that something is in the eating, because he homemaker Khyrv benefit from it. If Patylh sees that something is sick of the food, because he looks loss of homemaker.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پاتیله , تعبیر خواب طنجیره , تعبیر خواب لوید , تعبیر خواب پاتیل خرد , تعبیر خواب پاتیلچه , تعبیر خواب فاثور , تعبیر خواب طنجره , تعبیر خواب طنجیر , تعبیر خواب تیان , تعبیر خواب پاتله , تعبیر خواب هیطله , تعبیر خواب دیگ حلواپزان , تعبیر خواب دیگ , خواب دیدن پاتیله , خواب دیدن طنجیره , خواب دیدن لوید , خواب دیدن پاتیل خرد , خواب دیدن پاتیلچه , خواب دیدن فاثور , خواب دیدن طنجره , خواب دیدن طنجیر , خواب دیدن تیان , خواب دیدن پاتله , خواب دیدن هیطله , خواب دیدن دیگ حلواپزان , خواب دیدن دیگ , رویای پاتیله , رویای طنجیره , رویای لوید , رویای پاتیل خرد , رویای پاتیلچه , رویای فاثور , رویای طنجره , رویای طنجیر , رویای تیان , رویای پاتله , رویای هیطله , رویای دیگ حلواپزان , رویای دیگ , تعبیر پاتیله , تعبیر طنجیره , تعبیر لوید , تعبیر پاتیل خرد , تعبیر پاتیلچه , تعبیر فاثور , تعبیر طنجره , تعبیر طنجیر , تعبیر تیان , تعبیر پاتله , تعبیر هیطله , تعبیر دیگ حلواپزان , تعبیر دیگ , خواب پاتیله , خواب طنجیره , خواب لوید , خواب پاتیل خرد , خواب پاتیلچه , خواب فاثور , خواب طنجره , خواب طنجیر , خواب تیان , خواب پاتله , خواب هیطله , خواب دیگ حلواپزان , خواب دیگ ,
  • ۹۵/۱۲/۱۵
  • سینا احمدی