تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

خواب پادشاه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کسی پادشاه را گشاده روی و خرم بیند، دلیل است که کار او گشاد شود.

اگر کسی وزیر پادشاه را به خواب بیند، دلیل است کاری کند که زود به صلاح بازآید.

اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دلیل که از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد.

اگر ندیم پادشاه را بیند، دلیل است او را از کسی ملامت رسد.

اگر ملازمان پادشاه را بیند، دلیل است که شغل و عمل او به صلاح آید.

اگر اعوان و ندیمان یاوران و همنشینان پادشاه را بیند، دلیل است که کار او گشاده شود.

اگر وزیران پادشاه را بیند، دلیل است که کسی او را ملامت کند و چیزی که از دست او رفته بود، به دست او بازآید.

اگر چاکران وکیل را بیند، دلیل نماید که کسی او را ملامت کند که از شغل دون بی ارزش عاجز شود.

اگر پرده دار پادشاه را بیند، دلیل است که کار بسته او گشاده شود.

اگر مقنعه زن پادشاه را بیند، دلیل است که کسی را وعده دهد به دروغ.

اگر زندانیان پادشاه را بیند، دلیل بود که غمگین و مستمند شود

اگر جلاد پادشاه بیند، دلیل است که مراد او زود حاصل شود.

اگر دبیر پادشاه بیند، دلیل است آن چه می جوید بیابد.

اگر اسلحه پادشاه را بیند، دلیل است که از زنی منفعت یابد،

اگر رکابدار پادشاه را بیند، دلیل کند که سخن دروغ و بی حاصل شنود.

اگر غاشیه دارغاشیه دارکسى که مامور نگهدارى زین و برگ و نمد زین و ... اسبهاى سلطنتى  بادشاه است را ببیند، دلیل که او را غم و اندوه رسد.

اگر جامه دار پادشاه را بیند، دلیل است که کار او نیکو شود.

اگر دوات دار پادشاه بیند، دلیل که او را زنان چیزی حاصل شود.

اگر خوانسالار پادشاه را بیند، دلیل است خرم شود و مال حاصل نماید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دوازده چیز است که بیننده خواب را، دلیل بر پادشاهی است. اول: آن که بیند که پیغمبر(ص) او امام گرداند. دوم: آن که بیند که علم شریعت ورزد. سوم:آن که گوش پیغمبر پیش خود بیند، یعنی منتظر اقامت و نماز بود. چهارم: آن که بر منبر او خطبه کرد. پنچم: آن که جامه رسول (ص) بر ت ن او است. ششم: آن که انگشتری بیند که در انگشت دارد. هفتم: آن که بیند ک او آفتاب یاماهتاب گردیده. هشتم: آن که بیند تن او رودخانه شده است. نهم: آن که بیند که چشم او دیوار شهر گشته است. دهم: آن که بیند که چشم او محراب مسجد جامع شده است. یازدهم: آن که پادشاه او را انگشتری دهد. دوازدهم: آن که بیند که چشم او مانند گاوی شده است. این دوازده چیز در خواب دیدن، دلیل بود بر یافتن سلطنت و پادشاهی.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند که پادشاه او را جامه داد و کلاه داد، دلیل که بر مردمان خویش رئیس و الی گردد. اگر بیند که بر سر پادشاه کلاه است پاکیزه، دلیل بود بر شرف و اقبال و صلاح کار ودرازی عمر او. اگر بیند که بر سر پادشاه کلاه چرکین و دریده بود، دلیل بود بر بدی حال پادشاه و عمر او. اگر بیند که بر سر پادشاه دستار است، چنانکه در روزگار رسول (ص) بر سر صحابه است، دلیل که به پادشاه عدل و انصاف برسد. اگر بیند پادشاه را بار بگرفت و به فرمان او شد، دلیل که مملکت جهان بگیرد و بر آن قرار گیرد. اگر بیند پادشاه شد، دلیل که بیننده خواب توانگر شود. اگر بیند پادشاه در کوچه یا در سرای او درآمد، چنانکه در آمدن او به زاری و انکار است، دلیل است که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد از سبب پادشاه. اگر بیند در آمدن او آنجا چیزی منکر نبود، دلیل است هیچ مضرت و زیان به اهل آن موضع نرسد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند پادشاهی بمرد و دفنش نکردند و بر وی نگریستند و جنازه او برنداشتند، دلیل است بعضی از سرای او خراب شود و باشد که متفکر دل و رنجور شود. اگر پادشاه به خواب بیند که کعبه سرای او است، دلیل که هرگز در مملکت او زوال نباشد و از دشمن ایمن است. اگر دید به کسی سلام می کرد و یا کسی بدو سلام کرد، دلیل ایمنی است از غم و اندوه و خلود. اگر پادشاه بیند که رسن در دست داشت یا دست در رسن زده است، دلیل است که به راه راست رود و بر جاده عدل و انصاف اقامه نماید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند در نزد پادشاه بزرگ بود، دلیل است که از پادشاه بهره ونصیب یابد. اگر پادشاه را در لباسی نیکو بیند، در سرائی یا در کوچه ای که منسوب به او است، دلیل است بر زیادتی وبزرگی پادشاه و ولایت و عزت و جاه وی و خدم و حشم و مال و خزائن او. اگر بیند در پادشاه نقصانی است، تاویلش به خلاف این بود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند پادشاه به روی ختفه است، دلیل است پادشاهی بر وی بماند. اگر پادشاه بیند که به زمین فرو شد، دلیل که مردی پادشاه را حرمت و منزلت بیفزاید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند پادشاه به شهری درآمد و بر پادشاه آن شهر غلبه کرد، دلیل نماید که کار آن شهر نقصان و آفت پذیر بود. اگر بیند که پادشاه در شهر او یا خانه او بخفت، دلیل که پادشاه بدان حاجت افتد و شغل و عملش فرماید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 به عقیده فروید و با توجه به تئوری سمبولیسم در خواب او پادشاه در خواب هایی که ما می بینیم سمبول پدر است. همان طور که جای دیگری از این کتاب نقل شده فروید معتقد است اشیاء و عوامل و همه چیزهایی که زندگی ما را پر کرده اند در خواب به صورت سمبول هایی ظاهر می شوند و او می گوید سمبولیسم جالب ترین فصل تئوری خواب است و به عنوان شاهد نمونه هایی نیز مثال آورده است. اگر نظریه فروید را قبول داشته باشیم که درست به نظر می رسد پادشاه خواب پدر است و ملکه مادر. معبران و خواب شناسان کهن ایرانی و اسلامی نیز تقریبا همین عقیده را دارند یعنی می گویند خیلی چیزها در خواب مظهر و نمونه چیزهای دیگری هستند که در زنگی روزانه آنها را لمس می کنیم. در همین کتاب در قسمت ـ آ ـ کلمه آفتاب نوشتیم که معبران اسلامی معتقدند که آفتاب یا خورشید در خواب های ما پدر است. ماه مادر و ستاره های دیگر به همین ترتیب معرف اشخاص دیگر می باشند . به خصوص فروید تاکید دارد که پدر به خصوص اگر سختگیر و مستبد و یکدنده و خشن باشد در خواب به شکل پادشاه متجلی می شود. با این تعریف نه تنها پدر و مادر بلکه اشخاص دیگری که در زندگی ما آمر و حاکم هستند می توانند در خواب پادشاه بشوند. مثل رئیس، کارفرما، معلم و یا هر کس دیگری که در مقام مقایسه ما خویشتن را در مقابل او ضعیف و بی مقدار می دانیم. با این مقدمه می توانید پادشاه را در خواب خود بشناسید کیست و رویای شما از چه کسی با شما سخن می گوید. اگر در خواب پادشاه ـ پدر ـ را ببینید که بشاش و خوشحال و راضی است خوب است و خواب شما از سکون و آرامشی که در زندگیتان پدید می آیدخبر می دهد. اگر پادشاهی مرده باشد و شما او را زنده ببینید خواب شما می گوید که در روزهای آینده با شخصی رو به رو می شوید و برخورد دارید که می تواند در زندگی شما تعیین کننده باشد. اگر پشتش به شما بود نشان آن است که کار مهمی به اعمال قدرت و همت و هوش و فراست شما تعلیق می یابد و اگر پشت شما به پدر بود از کنار حادثه خوبی بی تفاوت می گذرید بی آنکه از آن سود ببرید و بهره مند شوید. اگر دیدید که پادشاه وارد خانه ای شد که آن خانه به شخص پادشاه تعلق ندارد به صاحب خانه زیان وارد می آید ولی اگر متعلق به خود پادشاه بود سودی برای بیننده خواب متصور است. چنانچه پادشاه را اندوهگین و گرفته خاطر دیدید خواب شما از یک غصه خبر می دهد. اگر بیننده خواب ببیند که با پادشاه نشسته و صحبت می کند یا بر سر سفره قرار گرفته و غذا می خورد گرفتار غم و اندوه می شود و بین او و خانواده اش جدائی می افتد. اگر فقط پادشاه را بر سر سفره دیدید و خودتان کنار او نشسته بودید، خواب شما از عمر طولانی خبر می دهد. چنانچه دختر جوانی خود را با پادشاه ببیند خواب او از عشق و ازدواج خبر می دهد و اگر پسر جوان و مجردی خویشتن را با پادشاه ببیند باید نگران یک رقابت عاطفی باشد و شکست در عشق را بپذیرد. اگر در خواب دیدید که به تماشا ایستاده اید و پادشاه با اتومبیل می آید و از مقابل شما می گذرد مترصد دریافت خبری بزرگ باشید. اگر دیدید از جائی که هستید پادشاه سوار ماشین شد و رفت امنیت و فراغت می یابید و نگرانی و تشویش شما زایل می گردد و اگر دیدید جائی که هستید پادشاه آمد و پیاده شد گرفتار بلایی می شوید و محدودیت برای شما به وجود می آید و اگر دیدید که با پادشاه به سفر می روید نیکو خوابی نیست.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن پادشاه در خواب ، نشانة آن است که با تمام توان خود می کوشید غرور را از خود دور کنید . اما جاه طلبی همچنان بر شما حاکم است .

2ـ اگر خواب ببینید پادشاهی تاجدار هستید ، نشانة آن است که نسبت به دوستان و همکاران خود به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .

3ـ اگر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگیرید ، نشانة آن است که برای کوتاهی در انجام وظایف خود سرزنش خواهید شد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند به حضور پادشاه رسیده است ، نشانة آن است که با مردی ازدواج خواهد کرد که از او حساب می برد . اما اگر خواب ببیند از جانب پادشاه مورد التفات قرار می گیرد ، علامت آن است که بر مقامی والا ارتقاء می یابید و از روی تفاهم با مردی ازدواج می کند .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک پادشاه : در عشق با دروغ و خیانت مواجه خواهید شد .

شما به دیدن پادشاه می روید : شانس

به پادشاه نامه می نویسید : خطر

پادشاه به شما اجازة شرفیابی می دهد : سرکشی و آشوب درخانه

یک پادشاه به اتفاق درباریان : دوستان به شما خیانت می کنند .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پادشاه , تعبیر خواب وزیر پادشاه , تعبیر خواب حاجت دربان پادشاه , تعبیر خواب ندیم پادشاه , تعبیر خواب ملازمان پادشاه , تعبیر خواب همنشینان پادشاه , تعبیر خواب مقنعه زن پادشاه , تعبیر خواب اعوان پادشاه , تعبیر خواب چاکران پادشاه , تعبیر خواب زندانیان پادشاه , تعبیر خواب جلاد پادشاه , تعبیر خواب دبیر پادشاه , تعبیر خواب اسلحه پادشاه , تعبیر خواب رکابدار پادشاه , تعبیر خواب جامه دار پادشاه , تعبیر خواب دوات دار پادشاه , تعبیر خواب خوانسالار پادشاه , تعبیر خواب سلطان , تعبیر خواب شاه , تعبیر خواب شاهنشاه , خواب دیدن پادشاه , خواب دیدن وزیر پادشاه , خواب دیدن حاجت دربان پادشاه , خواب دیدن ندیم پادشاه , خواب دیدن ملازمان پادشاه , خواب دیدن همنشینان پادشاه , خواب دیدن مقنعه زن پادشاه , خواب دیدن اعوان پادشاه , خواب دیدن چاکران پادشاه , خواب دیدن زندانیان پادشاه , خواب دیدن جلاد پادشاه , خواب دیدن دبیر پادشاه , خواب دیدن اسلحه پادشاه , خواب دیدن رکابدار پادشاه , خواب دیدن جامه دار پادشاه , خواب دیدن دوات دار پادشاه , خواب دیدن خوانسالار پادشاه , خواب دیدن سلطان , خواب دیدن شاه , خواب دیدن شاهنشاه , رویای پادشاه , رویای وزیر پادشاه , رویای حاجت دربان پادشاه , رویای ندیم پادشاه , رویای ملازمان پادشاه , رویای همنشینان پادشاه , رویای مقنعه زن پادشاه , رویای اعوان پادشاه , رویای چاکران پادشاه , رویای زندانیان پادشاه , رویای جلاد پادشاه , رویای دبیر پادشاه , رویای اسلحه پادشاه , رویای رکابدار پادشاه , رویای جامه دار پادشاه , رویای دوات دار پادشاه , رویای خوانسالار پادشاه , رویای سلطان , رویای شاه , رویای شاهنشاه , تعبیر پادشاه , تعبیر وزیر پادشاه , تعبیر حاجت دربان پادشاه , تعبیر ندیم پادشاه , تعبیر ملازمان پادشاه , تعبیر همنشینان پادشاه , تعبیر مقنعه زن پادشاه , تعبیر اعوان پادشاه , تعبیر چاکران پادشاه , تعبیر زندانیان پادشاه , تعبیر جلاد پادشاه , تعبیر دبیر پادشاه , تعبیر اسلحه پادشاه , تعبیر رکابدار پادشاه , تعبیر جامه دار پادشاه , تعبیر دوات دار پادشاه , تعبیر خوانسالار پادشاه , تعبیر سلطان , تعبیر شاه , تعبیر شاهنشاه , خواب پادشاه , خواب وزیر پادشاه , خواب حاجت دربان پادشاه , خواب ندیم پادشاه , خواب ملازمان پادشاه , خواب همنشینان پادشاه , خواب مقنعه زن پادشاه , خواب اعوان پادشاه , خواب چاکران پادشاه , خواب زندانیان پادشاه , خواب جلاد پادشاه , خواب دبیر پادشاه , خواب اسلحه پادشاه , خواب رکابدار پادشاه , خواب جامه دار پادشاه , خواب دوات دار پادشاه , خواب خوانسالار پادشاه , خواب سلطان , خواب شاه , خواب شاهنشاه ,
  • ۹۵/۱۲/۱۵
  • سینا احمدی