تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب پارچ

خواب پارچ

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن پارچ در خواب ، نشانة به دست آوردن اخلاقی مداراگر با دیگران است ، و همچنین به ثمر رسیدن تلاشهای شما .

2ـ دیدن پارچ شکسته در خواب ، نشانة از دست دادن دوستان است .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Nly Beeton says:
1 View pitcher in a dream, a sign of gaining moral tolerance toward others, and the fruition of your efforts.
2 View pitcher broken sleep, a sign of losing friends.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پارچ , تعبیر خواب آب پاش بزرگ , تعبیر خواب آبخوری , تعبیر خواب تنگ , تعبیر خواب لیوان , تعبیر خواب گیلاس , خواب دیدن پارچ , خواب دیدن آب پاش بزرگ , خواب دیدن آبخوری , خواب دیدن تنگ , خواب دیدن لیوان , خواب دیدن گیلاس , رویای پارچ , رویای آب پاش بزرگ , رویای آبخوری , رویای تنگ , رویای لیوان , رویای گیلاس , تعبیر پارچ , تعبیر آب پاش بزرگ , تعبیر آبخوری , تعبیر تنگ , تعبیر لیوان , تعبیر گیلاس , خواب پارچ , خواب آب پاش بزرگ , خواب آبخوری , خواب تنگ , خواب لیوان , خواب گیلاس ,
  • ۹۵/۱۲/۱۵
  • سینا احمدی