تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

خواب الفبا

لوک اویتنهاو می گوید :

آموختن: یک دشمن خائن
به کسی آموزش دادن : یک منبع در آمد غیر منتظره
حروف الفبا : مسافرت به کشورهای دوردست

نوشتن آنها : بدبختی

در سر زمین رویاها آمده:

خواب الفبا : یک دوست غایب برخواهد گشت .

حروف الفبا را می نویسید : خبرهای غیره منتظره

حروف الفبا را چاپ می کنید : نگرانیها بر طرف میشود .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب الفبا , تعبیر خواب نویسه , تعبیر خواب حروف , تعبیر خواب اعداد , خواب دیدن الفبا , خواب دیدن نویسه , خواب دیدن حروف , خواب دیدن اعداد , رویای الفبا , رویای نویسه , رویای حروف , رویای اعداد , تعبیر الفبا , تعبیر نویسه , تعبیر حروف , تعبیر اعداد , خواب الفبا , خواب نویسه , خواب حروف , خواب اعداد ,
  • سینا احمدی