تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

خواب افتادن در آب

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که در آب بیفتاد، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود

لوک اویتنهاو می گوید :

در آب افتادن : رنج

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر درون آب روان و خروشان غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب افتادن در آب , تعبیر خواب افتادن , تعبیر خواب آب , خواب دیدن افتادن در آب , خواب دیدن افتادن , خواب دیدن آب , رویای افتادن در آب , رویای افتادن , رویای آب , تعبیر افتادن در آب , تعبیر افتادن , تعبیر آب , خواب افتادن در آب , خواب افتادن , خواب آب ,
  • سینا احمدی