تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب اجاق

تعبیر خواب اجاق

لیلا برایت می گوید:

دیدن اجاق با آتش در خواب، نشانه‏ى خوشبختى است. دیدن اجاق بدون آتش در خواب، به معنى تنهایى است. اگر در خواب احساس کردید که اجاق داغ است، بدین معنا است که زندگى شاد و روابطى خوب با دیگران خواهید داشت. اگر در خواب دیدید که مشغول روشن کردن اجاق هستید و شعله خوب مى‏سوزد، نشانه‏ى آن است که اوقات دلنشین در انتظار خانواده‏تان است و اگر شعله بد بسوزد، نشانگر غم و اندوه فراوان است.

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب اجاق , رویای اجاق , خواب دیدن اجاق , تعبیر اجاق , خواب اجاق , تعبیر خواب منقل , رویای منقل , خواب دیدن منقل , تعبیر منقل , خواب منقل , تعبیر خواب دم , رویای دم , خواب دیدن دم , تعبیر دم , خواب دم , تعبیر خواب تنور , رویای تنور , خواب دیدن تنور , تعبیر تنور , خواب تنور , تعبیر خواب آتشگاه , رویای آتشگاه , خواب دیدن آتشگاه , تعبیر آتشگاه , خواب آتشگاه , تعبیر خواب اجاغ , رویای اجاغ , خواب دیدن اجاغ , تعبیر اجاغ , خواب اجاغ , تعبیر خواب دیگدان , رویای دیگدان , خواب دیدن دیگدان , تعبیر دیگدان , خواب دیگدان , تعبیر خواب دیگ پایه , رویای دیگ پایه , خواب دیدن دیگ پایه , تعبیر دیگ پایه , خواب دیگ پایه , تعبیر خواب آتشدان , رویای آتشدان , خواب دیدن آتشدان , تعبیر آتشدان , خواب آتشدان ,
  • سینا احمدی