تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب بهار

خواب بهار

محمد ابن سیرین بصری گوید:

بهار در وقت بهار پادشاه است. اگر به خواب بیند که فصل بهار است و هوا نامعتدل، چنانکه از گرمی و سردی مردمان را مضرت و رنج رسید، دلیل که اهل آن دیار را زا پادشاه رنج و مضرت رسد. اگر بیند هوا معتدل است و چنان خرم گشته از گل و شکوفه، و مردم را هیچ رنج و مضرت نبود، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد. اگر بهار را به وقت خود به اعتدال بیند، دلیل جاه و عز و رفعت است و مردم عامه را از پادشاه، قوت ونصرت است و دلیل انصاف پادشاه است و تاویل فصل پاییز همین است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 بهار، طبیعت در نهایت اعتدال است و باید هم چنین باشد. حال اگر این طور نبود خلاف طبیعت چیزی شده و حادثه ای اتفاق افتاده. چنانچه در خواب احساس کنیم بهار است ولی هوا گرم است و دمای بسیار دارد یا چنان سرد است که در خواب می لرزیم خوب نیست و گویای دگرگونی تند و حاد می باشد در زندگی بیننده خواب. در عالم خواب دیدن بهار و اعتدال طبیعی در بطن طبیعت نیکو است و برای بیننده خواب مبشر تعادل یا بهبود زندگی است. چنانچه بیمار باشید و در خواب بهار را ببینید یا باغی را ببینید که پر گل و ریحان است و احساس کنید که همه این خوبی ها به مناسبت بهار ایجاد شده نوید بهبود شماست و بی تردید از بیماری شفا خواهید یافت. بهار راسا در خواب دیدنی نیست اما می توانید جلوه بهار ار در اشیا و گیاهان و آب و باد و خاک و کوهستان ببینید که این نیکو است و بشارت خوبی. اگر جلوه بهار را مثلا در باغ ببینید و حس کنید بهار است اما نقصی در آن باشد در راه تامین نیک بختی شما مانعی به وجود می آید. روی هم رفته دیدن جلوه های بهاری نوید آینده است و خوش بینی در برخورد با پیروزی هایی که بر مبنای حسن نیت حاصل می گردد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید فصل بهار در پیش رو است ، نشانة آن است که دوستانی شاد و وظایفی دلپذیر خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید برای نقشه های خودتان زندگی دیگران را به خطر انداخته اید ،‌ نشانة آن است که می کوشید از راههای غیرقانونی و نادرست ثروتی گرد آورید .

Visual Muhammad Ibn Sirin says:
Spring is in the springtime king. If the weather is extreme sleep sees that spring, as the warmth and chill Mzrt people were suffering, because the people of that region and causing suffering and Mzrt is king. If you see such weather is mild and has lush flowers and buds, and people suffering Mzrt did not, because the people of that land from the king's benefit is.
Motiee Manouchehr Tehrani says:
 Spring, nature Finally, moderation and must be so. If it was not something contrary to nature and the accident happened. Dreaming of spring and the natural world at the heart of nature in moderation is good for improving life balance or a dreamer of dreams evangelist. Altogether, seeing the effects of spring promise and optimism in the face of victory achieved on the basis of goodwill.
Nly Beeton says:
1 bedroom see if spring is coming, a sign that the friends will be happy and pleasant tasks.
2 Bedrooms see if your maps have jeopardized the lives of others, it is a sign that tried to get round the wealth illegally and improperly.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بهار , تعبیر خواب نوبهار , تعبیر خواب ربیع , تعبیر خواب بهاران , تعبیر خواب آبسالان , تعبیر خواب آبسال , تعبیر خواب شکوفه , خواب دیدن بهار , خواب دیدن نوبهار , خواب دیدن ربیع , خواب دیدن بهاران , خواب دیدن آبسالان , خواب دیدن آبسال , خواب دیدن شکوفه , رویای بهار , رویای نوبهار , رویای ربیع , رویای بهاران , رویای آبسالان , رویای آبسال , رویای شکوفه , تعبیر بهار , تعبیر نوبهار , تعبیر ربیع , تعبیر بهاران , تعبیر آبسالان , تعبیر آبسال , تعبیر شکوفه , خواب بهار , خواب نوبهار , خواب ربیع , خواب بهاران , خواب آبسالان , خواب آبسال , خواب شکوفه ,
  • ۹۵/۱۲/۱۲
  • سینا احمدی