تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب بی ادب

خواب بی ادب

لوک اویتنهاو می گوید :

بی ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهید شد

متن از سایت تعبیر خواب جامع

در سر زمین رویاها آمده:

شما بی ادب هستید : شما را سر جایتان می نشانند

یک مرد بی ادب باشد : او فقط برای موفقیت کار میکند.

یک زن بی ادب باشد : عاشقانش او را رها خواهند کرد.

دوستان بی ادب هستند : با دیگران با بی ادبی رفتار خواهیدکرد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Avytnhav Luke says:
Being rude: you will be ridiculed
Text from the site of dream interpretation
In the land of dreams come:
You are rude: you you go to imprint
A man is rude: he works just to succeed.
A woman is rude: he would abandon lovers.
Friends are rude with others will work with naughty behavior.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بی ادب , تعبیر خواب بی‌فرهنگ , تعبیر خواب بی‌دانش , تعبیر خواب بی‌تربیت , تعبیر خواب گستاخ , تعبیر خواب جسور , تعبیر خواب خشن , تعبیر خواب عدیم الاحترام , تعبیر خواب عنیف , تعبیر خواب فظ , تعبیر خواب وقح , خواب دیدن بی ادب , خواب دیدن بی‌فرهنگ , خواب دیدن بی‌دانش , خواب دیدن بی‌تربیت , خواب دیدن گستاخ , خواب دیدن جسور , خواب دیدن خشن , خواب دیدن عدیم الاحترام , خواب دیدن عنیف , خواب دیدن فظ , خواب دیدن وقح , رویای بی ادب , رویای بی‌فرهنگ , رویای بی‌دانش , رویای بی‌تربیت , رویای گستاخ , رویای جسور , رویای خشن , رویای عدیم الاحترام , رویای عنیف , رویای فظ , رویای وقح , تعبیر بی ادب , تعبیر بی‌فرهنگ , تعبیر بی‌دانش , تعبیر بی‌تربیت , تعبیر گستاخ , تعبیر جسور , تعبیر خشن , تعبیر عدیم الاحترام , تعبیر عنیف , تعبیر فظ , تعبیر وقح , خواب بی ادب , خواب بی‌فرهنگ , خواب بی‌دانش , خواب بی‌تربیت , خواب گستاخ , خواب جسور , خواب خشن , خواب عدیم الاحترام , خواب عنیف , خواب فظ , خواب وقح ,
  • ۹۵/۱۲/۱۲
  • سینا احمدی