تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب بیدار

خواب بیدار

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب احساس کردید که هوشیار هستید، بیانگر تجربیاتى تلخ است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که از خواب بیدار مى‏شوید، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارها است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

در سر زمین رویاها آمده:  

شما را بیدار می کنند : مراقب باشید دردسرهای بسیاری به شما نزدیک می شوند .

شما خودتان بیدار می شوید : درکارها موفق خواهید شد .

اعضاء خانواده را بیدار می کنید : مخالفان شما به هدفشان نرسیده اند .

اشخاص دیگر را بیدار می کنید : وقایع خوشایند در انتظار شما هستند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Nly Beeton says:
If you dream you feel awake and alert, indicating the bitter experiences.
Text from the site of dream interpretation
Leila tells you about:
If you see that you wake up in a dream represents success in doing things.
Text from the site of dream interpretation
In the land of dreams come:
Are you up: be careful, you likely are many drawbacks.
You yourself wake up: the work will be successful.
Family members up to: Your opponents are not intended targets.
Other people will not wake up: positive events are waiting for you.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بیدار , تعبیر خواب شعور , تعبیر خواب آگاهی , خواب دیدن بیدار , خواب دیدن شعور , خواب دیدن آگاهی , رویای بیدار , رویای شعور , رویای آگاهی , تعبیر بیدار , تعبیر شعور , تعبیر آگاهی , خواب بیدار , خواب شعور , خواب آگاهی ,
  • ۹۵/۱۲/۱۴
  • سینا احمدی