تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

خواب بیسکویت

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید مشغول پختن بیسکویت هستید، نشان‏دهنده‏ى شرکت در یک جشن یا مهمانى دوستانه است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

خوردن بیسکویت در خواب، بیانگر آن است که توطئه‏ى دشمنان را بر ملا مى‏سازید. اگر دخترى در خواب خود را مشغول خوردن بیسکویت ببیند، دلالت بر توجه‏ى زیادیبه جنس مخالف دارد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

در سر زمین رویاها آمده:  

شما بیسکویت دارید : یک سفر خوش در پیش دارید.

بیسکویت میخرید : اشتهای شما زیاد خواهد شد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Leila tells you about:
See if sleep biscuits are baking, represents the company at a party or guest friendly.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
Eating biscuits in a dream, indicates that the conspiracy of the enemies to make uncovered. If a girl sees in his sleep, eating biscuits, implying attention Zyadybh the opposite sex.
Text from the site of dream interpretation
In the land of dreams come:
You biscuits like: A good travel rewards.
Bought biscuits: Your appetite will be high.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بیسکویت , تعبیر خواب کوکی , تعبیر خواب نان شیرینی ترد , تعبیر خواب نان شیرینی نازک , خواب دیدن بیسکویت , خواب دیدن کوکی , خواب دیدن نان شیرینی ترد , خواب دیدن نان شیرینی نازک , رویای بیسکویت , رویای کوکی , رویای نان شیرینی ترد , رویای نان شیرینی نازک , تعبیر بیسکویت , تعبیر کوکی , تعبیر نان شیرینی ترد , تعبیر نان شیرینی نازک , خواب بیسکویت , خواب کوکی , خواب نان شیرینی ترد , خواب نان شیرینی نازک ,
  • ۹۵/۱۲/۱۴
  • سینا احمدی