تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب بیشه

خواب بیشه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بیشه درخواب بر چهار وجه است.

اول: زن بیابانی،

دوم: کنیزک،

سوم: منفعت،

چهارم: غم و اندوه.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

بیشه درختان درخواب، زنی بود بیابانی. اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز است و درختان میوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همی خورد، دلیل که زنی خواهد که اصل او بیابانی است، یا کنیزکی خَرَد که در بیابان او پرورده باشند، و از آن زن او را خیر و منفعت رسد. اگر آن بیشه را خالی از آن ها دید، دلیل بر شر و مضرت کند. اگر بیند در آن بیشه به جای درختان، خار بوده، از آن خارها او را گزند رسید، دلیل که او را غم و اندوه به جهت زنان رسد.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که در بیشه‏اى پنهان شده‏اید، به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند، اگر در خواب شخصى را ببینید که خود را در بیشه‏اى پنهان کرده، به این معنا است که نقشه‏هایش آشکار مى‏گردد. اگر در خواب مشاهده کنید که بیشه‏اى سوخته است، به این معنا است که اتفاقات ناگوارى شما را تهدید مى‏کند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

در سر زمین رویاها آمده:

ازیک بیشه گذر می کنید : یک تغییر دلپذیر

خود را در بیشه پنهان می کنید : خطر بسیار بزرگ

دیگران خود را در بیشه پنهان می کنند : عشق شما توام با دلتنگی و نارضایتست .

درختان یا بوته های بیشه را می برید : یک راز باعث مخفی شدن یک خطر بزرگ شده .

Imam Sadiq says:
View the woods sleeping on the four sides.
The first woman desert,
Second, the Maid,
The third benefit,
Fourth grief.
Visual Muhammad Ibn Sirin says:
Grove of trees sleeping, woman desert. , and the woman he looks good and benefit. If it is empty grove of sight, because of the evil and Mzrt. If it sees the forest rather than the trees have thorns, the thorns were against him, because he is an anguish to women alone.
Leila tells you about:
If you see sleeping woods, hid in the sense that danger threatens you, see if your personal sleep hid in the woods, in the sense that their plans becomes evident. If you sleep in the woods is burned, in the sense that you threatening mishaps.
Text from the site of dream interpretation
In the land of dreams come:
Pass from one grove: a pleasant change
Hidden in the woods you get: a very large risk
Others hide in the woods: Love you with nostalgia and Narzaytst.
Coppice trees or bushes cut down: a secret hide a big risk.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بیشه , تعبیر خواب نیستان , تعبیر خواب نیزار , تعبیر خواب جنگل کوچک , تعبیر خواب جای پردرخت , تعبیر خواب اجم , تعبیر خواب جنگل , تعبیر خواب جنگلزار , تعبیر خواب کنام , تعبیر خواب نیزار , تعبیر خواب نیستان , تعبیر خواب بیدزار , تعبیر خواب بیدستان , خواب دیدن بیشه , خواب دیدن نیستان , خواب دیدن نیزار , خواب دیدن جنگل کوچک , خواب دیدن جای پردرخت , خواب دیدن اجم , خواب دیدن جنگل , خواب دیدن جنگلزار , خواب دیدن کنام , خواب دیدن نیزار , خواب دیدن نیستان , خواب دیدن بیدزار , خواب دیدن بیدستان , رویای بیشه , رویای نیستان , رویای نیزار , رویای جنگل کوچک , رویای جای پردرخت , رویای اجم , رویای جنگل , رویای جنگلزار , رویای کنام , رویای نیزار , رویای نیستان , رویای بیدزار , رویای بیدستان , تعبیر بیشه , تعبیر نیستان , تعبیر نیزار , تعبیر جنگل کوچک , تعبیر جای پردرخت , تعبیر اجم , تعبیر جنگل , تعبیر جنگلزار , تعبیر کنام , تعبیر نیزار , تعبیر نیستان , تعبیر بیدزار , تعبیر بیدستان , خواب بیشه , خواب نیستان , خواب نیزار , خواب جنگل کوچک , خواب جای پردرخت , خواب اجم , خواب جنگل , خواب جنگلزار , خواب کنام , خواب نیزار , خواب نیستان , خواب بیدزار , خواب بیدستان ,
  • ۹۵/۱۲/۱۴
  • سینا احمدی