تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب بیضه

خواب بیضه

در سر زمین رویاها آمده:

بیضه های زخمی : مخالفانتان را شکست خواهید داد.

شما بیضه ندارید : شانس و موفقیت در معاملات

شخصی را اخته می کنید : یک میهمانی بزرگ شام

حیوانی را اخته می کنید : ادارة امور بسیاری بدست شما می افتد .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

In the land of dreams come:
Testes injured: your opponents will be defeated.
You do not have testicular: luck and success in trading
Castrated person: a great dinner party
Animal bog you get: You will get many affairs department.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بیضه , تعبیر خواب اخته , تعبیر خواب تخم , تعبیر خواب خایه , تعبیر خواب خصیه , تعبیر خواب خاگ , خواب دیدن بیضه , خواب دیدن اخته , خواب دیدن تخم , خواب دیدن خایه , خواب دیدن خصیه , خواب دیدن خاگ , رویای بیضه , رویای اخته , رویای تخم , رویای خایه , رویای خصیه , رویای خاگ , تعبیر بیضه , تعبیر اخته , تعبیر تخم , تعبیر خایه , تعبیر خصیه , تعبیر خاگ , خواب بیضه , خواب اخته , خواب تخم , خواب خایه , خواب خصیه , خواب خاگ ,
  • ۹۵/۱۲/۱۴
  • سینا احمدی