تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

خواب بیلیارد

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن میز بیلیارد در خواب نشانة جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است . تهمت و افترا به بینندة خواب آسیب می زند .

2ـ اگر میز و توپهای بیلیارد را در خواب ببینید نشانة آن است که دوستی های بی بها و ریا کارانه شما را از پا  در می آورد .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

مشاهده‏ى بازى بیلیارد باشید، نشان‏دهنده‏ى آن است که کارهاى خطرناکى انجام مى‏دهید.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بیلیارد , تعبیر خواب بازی گوی , تعبیر خواب چوگان روی میزی , خواب دیدن بیلیارد , خواب دیدن بازی گوی , خواب دیدن چوگان روی میزی , رویای بیلیارد , رویای بازی گوی , رویای چوگان روی میزی , تعبیر بیلیارد , تعبیر بازی گوی , تعبیر چوگان روی میزی , خواب بیلیارد , خواب بازی گوی , خواب چوگان روی میزی ,
  • ۹۵/۱۲/۱۴
  • سینا احمدی