تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب تاس

خواب تاس

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن تاس در خواب بر پنج وجه است.

اول: مقام.

دوم: زن.

سوم: فرزند.

چهارم: مال.

پنجم: گفتگو.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر در خواب بیند تاس بازی می کرد و قمار باخت، دلیل است به غمی گرفتار شود، یا در حیلتی افتد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

 

جابر مغربی می گوید:

اگر دیدتاس بازی کرد،دلیل خصومت است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تاس , تعبیر خواب نرد بازی , تعبیر خواب تاس بازی , خواب دیدن تاس , خواب دیدن نرد بازی , خواب دیدن تاس بازی , رویای تاس , رویای نرد بازی , رویای تاس بازی , تعبیر تاس , تعبیر نرد بازی , تعبیر تاس بازی , خواب تاس , خواب نرد بازی , خواب تاس بازی ,
  • ۹۶/۰۱/۳۰
  • سینا احمدی