تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب تبیره

خواب تبیره

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن تبیره در خواب، کاری است که به نادانی کرده شود و عاقبت آن کار ظاهر، باطل است و تبیره زدن در خواب، مردی است که دروغ شیرین و آراسته گوید به ظاهر و در باطن مردمان را غیبت کند و سخنان زشت گوید.

 

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر دید با تبیره پای کوبد و رقص کند، دلیل است بر غم و اندوه.

اگر دید او تبیره مفرد همی زد، دلیل که سخن باطل گوید، یا کاری ناصواب کند و بدان مشهور شود

معبران در مورد این خواب گویند:

تبیره درخواب آواز خوش و باطل است.

 

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید تبیره می زد، دلیل که کارهای باطل کند با شعت، که در او هیچ اصل نباشد و با مردمان هر وعده که دهد جمله دروغ باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

به فارس طبل است. دیدن آن درخواب خبر مکروه و سخن دروغ است و کاری پیدا و روشن و این جمله، دلیل بر زننده آن کند.

 

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تبیره , تعبیر خواب دهل , تعبیر خواب تبیر , تعبیر خواب کوس , تعبیر خواب طبل , تعبیر خواب نقاره , تعبیر خواب دمامه , خواب دیدن تبیره , خواب دیدن دهل , خواب دیدن تبیر , خواب دیدن کوس , خواب دیدن طبل , خواب دیدن نقاره , خواب دیدن دمامه , رویای تبیره , رویای دهل , رویای تبیر , رویای کوس , رویای طبل , رویای نقاره , رویای دمامه , تعبیر تبیره , تعبیر دهل , تعبیر تبیر , تعبیر کوس , تعبیر طبل , تعبیر نقاره , تعبیر دمامه , خواب تبیره , خواب دهل , خواب تبیر , خواب کوس , خواب طبل , خواب نقاره , خواب دمامه ,
  • ۹۶/۰۲/۰۴
  • سینا احمدی