تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

خواب تصویر

آنلی بیتون می گوید:

نگاه کردن به تصاویر در خواب، بیانگر آن است که در دام انسان‏هاى حیله‏گر مى‏افتید. نگاه کردن به تصاویر نقاشى شده در خواب، بیانگر پیشرفت در امور کارى است. اگر خواب بینید که تصاویرى را خریدارى مى‏کنید، بیانگر انجام کارهاى بیهوده است.

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب یک تصویر : بسیار فعالانه کار خواهید کرد .

تصویر یک مرده : یکی از نزدیکان شما در خطر مرگ است .

تصویر یک مرد مقدس : ناکامی

تصویر فرزندانتان : بدشانسی در عشق

تصویر بستگان : اجرای تصمیم مهم خود را کمی به تعویق بیندازید .

تعدادی تصویر زیبا : رفاقت و لذایذ آن در انتظار شماست .

به شما یک تصویر اهدا می کنند : مراقب خیانت باشید .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • ۹۶/۰۳/۰۲
  • سینا احمدی