تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب تپه

خواب تپه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تپه اتکا است بر دیگری. چنانچه در خواب ببینید که بر تپه ای بلند ایستاده یا نشسته اید به شخصی بزرگ و مقتدر متکی می شوید یا محلی برای اعتبار و اعتماد می یابید که قدرتمند است و به شما نیز علو و بزرگی می بخشد. اگر دیدید بر تپه ای ایستاده اید که اطراف آن تپه دشتی وسیع است از آن مرد که بر او متکی هستید و یا موقعیتی که دارید و به آن می بالید سود می برید به قدر وسعت آن دشت. اگر دیدید که بر تپه ای ایستاده اید که گرد شما را آتش گرفته در شرایطی که احتمالا برای دیگران مخاطره آمیز است امنیت می یابید. اگر از تپه پایین آمدید تنزل می یابید و اگر از تپه بالا رفتید به دشواری و صعوبت کاری انجام می دهید. نشستن پایین تپه حسرت و اندوه است. چنانچه ببینید که بر تپه ای ایستاده اید که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد از جانب قدرتمندی مورد تعدی واقع می شوید.

لوک اویتنهاو می گوید :

تپه : بزودی سفری خواهید داشت

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از تپه ای بالا می روید تا به نوک آن برسید ، علامت آن است که خوشبخت و سعادتمند خواهید شد . اما اگر در خواب نتوانید به نوک تپه برسید ، علامت آن است که در آینده باید با حسادتها و مخالفتهای دیگران مبارزه کنید .

در سر زمین رویاها آمده:

از یک تپه بالامی روید : شانس در آینده

به نوک تپه می رسید : بر هوسهایتان غلبه کنید .

از تپه به آسانی بالامی روید : آینده برای شما خوشایند خواهد بود .

از تپه به سختی بالامی روید : غم

اشخاص دیگر از تپه بالا می روند : شما یک دوست صادق دارید .

به اتفاق بستگانتان از تپه بالامی روید : پول به دستتان می آید .

تعدادی تپه : خیلی راحت پول بدست خواهید آورد.

 

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تپه , تعبیر خواب پشته , تعبیر خواب تل , تعبیر خواب حدب , تعبیر خواب رش , تعبیر خواب کتل , تعبیر خواب کوهپایه , تعبیر خواب گردنه , تعبیر خواب نجد , خواب دیدن تپه , خواب دیدن پشته , خواب دیدن تل , خواب دیدن حدب , خواب دیدن رش , خواب دیدن کتل , خواب دیدن کوهپایه , خواب دیدن گردنه , خواب دیدن نجد , رویای تپه , رویای پشته , رویای تل , رویای حدب , رویای رش , رویای کتل , رویای کوهپایه , رویای گردنه , رویای نجد , تعبیر تپه , تعبیر پشته , تعبیر تل , تعبیر حدب , تعبیر رش , تعبیر کتل , تعبیر کوهپایه , تعبیر گردنه , تعبیر نجد , خواب تپه , خواب پشته , خواب تل , خواب حدب , خواب رش , خواب کتل , خواب کوهپایه , خواب گردنه , خواب نجد ,
  • ۹۶/۰۲/۰۵
  • سینا احمدی