تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب خیس

خواب خیس

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید لباسهایتان خیس شده است ، علامت آن است که برای لذت بردن از امری متحمل زیان خواهید شد . باید از افراد چرب زبان و متملق دوری کنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند خیس آب شده است ، علامت آن است که با مردی متأهل به کاری رسوایی آمیز تن می دهد .

در ( سر زمین رویاها) آمده:

شما هیس شده اید : شما یا یکی از نزدیکان شما در خطر تب شدید هستید.

دیگران خیس شده اند : از دیگران زیادی انتظار خدمت دارید.

بزور کسی را خیس میکنید : یک راز فاش میشود.

دیگران شما را خیس کرده اند : یک دوست دو رو بسیار نزدیک به شماست .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

  • ۹۶/۰۲/۲۱
  • سینا احمدی