تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب پادو

خواب پادو

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن پادو در خواب ، علامت آن است که با فرد غیر قابل اعتمادی پیمان دوستی می بندید ، و در کنترل انگیزه های آنی و عجولانه خود ناتوان می مانید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند به عنوان پادو در جایی کار می کند ، نشانة آن است که در ماجراهایی حماقت آمیز شرکت خواهد کرد .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Nly Beeton says:
1 View cronies in a dream, a sign that the close friendship treaty with unreliable person, and unable to control his impulse and rash are staying.
2 If a woman's dream to work as a peon in place, it is a sign of folly will participate in adventures.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پادو , تعبیر خواب شاگرد دکان , تعبیر خواب شاگرد کارگاه , تعبیر خواب خانه‌شاگرد , تعبیر خواب پاکار , تعبیر خواب پیشخدمت , تعبیر خواب شاگرد , تعبیر خواب نوچه , تعبیر خواب نوکر , تعبیر خواب بلده , خواب دیدن پادو , خواب دیدن شاگرد دکان , خواب دیدن شاگرد کارگاه , خواب دیدن خانه‌شاگرد , خواب دیدن پاکار , خواب دیدن پیشخدمت , خواب دیدن شاگرد , خواب دیدن نوچه , خواب دیدن نوکر , خواب دیدن بلده , رویای پادو , رویای شاگرد دکان , رویای شاگرد کارگاه , رویای خانه‌شاگرد , رویای پاکار , رویای پیشخدمت , رویای شاگرد , رویای نوچه , رویای نوکر , رویای بلده , تعبیر پادو , تعبیر شاگرد دکان , تعبیر شاگرد کارگاه , تعبیر خانه‌شاگرد , تعبیر پاکار , تعبیر پیشخدمت , تعبیر شاگرد , تعبیر نوچه , تعبیر نوکر , تعبیر بلده , خواب پادو , خواب شاگرد دکان , خواب شاگرد کارگاه , خواب خانه‌شاگرد , خواب پاکار , خواب پیشخدمت , خواب شاگرد , خواب نوچه , خواب نوکر , خواب بلده ,
  • ۹۵/۱۲/۱۵
  • سینا احمدی