تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب پارچه

خواب پارچه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصا اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید. پارچه اگر پرده باشد یا در خواب ببینید که متعلق به خود شماست و پرده است و یا می خواهید از آن پرده بدوزید غم و اندوه است بخصوص اگر کهنه و فرسوده باشد. اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه می خرید و فروشنده برای شما پارچه ذرع می کندخواب شما می گوید که فریب می خورید و کسی درصدد اغوای شما بر می آید. اگر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری. اگر دیدید که پارچه ذرع می کنید که به دیگری بدهید در اندوه خود دیگری را شریک می کنید و چنانچه دیگری به شما پارچه ای هدیه داد در غم او شریک می شوید.

لیلا برایت می گوید:

دیدن پارچه در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب ببینید که پارچه‏ى کتانى مى‏خرید، یعنى به زودى ازدواج مى‏کنید. اگر در خواب ببینید که پارچه‏ى کتان مى‏فروشید، بیانگر داشتن روزهاى شاد است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن هر گونه پارچه در خواب ، نشانة آن است که دوستان ریاکار با رفتار خود شما را اندوهگین خواهند ساخت .

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پارچةگل دار در خواب ، نشانة آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید کرد .

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن پارچة مخمل در خواب ، نشانة آن است که اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد رفت .

2- اگر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده اید نشانه آن است که در زندگی امتیازی مهم بدست خواهید آورد .

3ـ دیدن پارچة مخمل کهنه و قدیمی در خواب ، نشانة آن است که با غرور فراوان سعادت و خوشبختی را از خود دور می سازید .

4ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن کرده است ، نشانة آن است که افتخاراتی به او اعطاء خواهد شد ، از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یکی را برای زندگی انتخاب خواهد کرد .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Motiee Manouchehr Tehrani says:
Textiles deception and lies and hypocrisy, especially if you see it in the shop seller and drapery. If the fabric blinds or curtains at night and feel that is your own or you want to sew curtains grief, especially if it is old. See if in a dream are buying from a shop cloth fabric rug is for you Kndkhvab seller tells you that someone is trying to deceive you eat and your temptation comes from. If the yellow fabric disease and if red is exciting and green is refreshing and expansion, especially if you want to sew a tent. Tents sleeping dignity and honor is yours and what is what. If you can see rug fabrics that give people other in their grief. And if other partner gave you a cloth in her sad you become a partner.
Leila tells you about:
Blade in a dream, a sign of success in doing things. If you see bed linen can buy, mean you'll get married. If you see bed linen is sold, is indicative of happy days.
Nly Beeton says:
See any cloth in a dream, a sign that the hypocritical friends with your behavior will make you sad.
Nly Beeton says:
Parchhgl see in sleep, a sign that many times you will die in vain.
Nly Beeton says:
1 See velvet cloth in a dream, it is a sign that your actions will proceed successfully.
2. If you have a dream to see costumes of velvet, wearing a sign that you will obtain important points in life.
3 View old velvet cloth in a dream, it is a sign of great pride that build prosperity and happiness away.
4 If you see the sleeping girl wearing a dress of velvet, a sign that honors will be awarded from among several wealthy suitor will inevitably choose to live one.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پارچه , تعبیر خواب پارچه مخمل , تعبیر خواب پارچه گل دار , تعبیر خواب منسوج , تعبیر خواب قماش , تعبیر خواب پاره , تعبیر خواب تکه , تعبیر خواب قطعه , تعبیر خواب جامه , خواب دیدن پارچه , خواب دیدن پارچه مخمل , خواب دیدن پارچه گل دار , خواب دیدن منسوج , خواب دیدن قماش , خواب دیدن پاره , خواب دیدن تکه , خواب دیدن قطعه , خواب دیدن جامه , رویای پارچه , رویای پارچه مخمل , رویای پارچه گل دار , رویای منسوج , رویای قماش , رویای پاره , رویای تکه , رویای قطعه , رویای جامه , تعبیر پارچه , تعبیر پارچه مخمل , تعبیر پارچه گل دار , تعبیر منسوج , تعبیر قماش , تعبیر پاره , تعبیر تکه , تعبیر قطعه , تعبیر جامه , خواب پارچه , خواب پارچه مخمل , خواب پارچه گل دار , خواب منسوج , خواب قماش , خواب پاره , خواب تکه , خواب قطعه , خواب جامه ,
  • ۹۵/۱۲/۱۵
  • سینا احمدی