تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

خواب پاپیون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

کسی که در خواب پاپیون بسته باشد به قضاوت مردم درباره خودش نیازمند است و به آن اهمیت می دهد و به خصوص از این که در باره اش بد داوری شود هراسناک است. این نیاز در همه ما هست و این خوف و رجا نیز وجود دارد و هر چه ما بیشتر از جامعه ای که در آن زندگی می کنیم متوقع باشیم و جامعه نیز هر چه بیشتر روی ما حساب کند این احساس بیشتر توسعه می یابد و نیرومندتر می شود تا جایی که به صورت بخشی از سرشت و طبیعت ما درمی آید و یا یک عادت غیر قابل ترک می گردد. این زمینه نیرومند احساسی در خواب های ما به شکل چیزهایی ظاهر می شود که می توانند جالب نگاه و برانگیزنده قضاوت خوب مردم باشد که پاپیون یکی از آنهاست. با این توضیح درک موضوع آسان است که بیننده خواب چقدر به نیک داوری مردم نسبت به خودش نیازمند است و از قضاوت بد می ترسد. اگر کسی در خواب ببیند که پاپیون یا کراوات بسته و در بیداری از این دو چیز استفاده نمی کند هستند کسانی که کراوات می بندند اما پاپیون نمی زنند، ضمیر ناخودآگاه او از یک غم خبر می دهد که چندی نه خیلی طولانی و زیاد موچب آشفتگی روح او خواهد شد و بعد مرتفع می گردد. اگر ببینید پاپیون بسته اید اما لباسی مناسب پاپیون به تن ندارید عملی مرتکب می شوید که در نتیجه آن شما را سرزنش و شماتت می کنند. پاپیون باز و گره نخورده مشکل است و چنانچه ببینید پاپیونی در دست دارید که می خواهید ببندید با مشکلی رو به رو می شوید که حل آن مشکل دقت و صرف وقت می خواهد. اگر کسی پاپیونی به شما هدیه کرد تردید نداشته باشید که فریب می خورید و فریب دهنده یک زن است . اگر در خواب دیدید که پاپیون دارید اما آن را در جیب نهاده اید خواب شما می گوید که در روزهای آینده به دروغ گویی متوسل می شوید، دروغی که باگفتن آن می خواهید حقیقتی را پنهان کنید. اگر در خواب ببینید که دیگری پاپیون بسته موردی پیش می آید که باید رقابت کنید یا با شما رقابت می کنند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Motiee Manouchehr Tehrani says:
as far as we understand it is part of nature or a non-habit is quit. With the implicit understanding that dreamer of dreams is easy to judge how good his people's needs and fears of bad judgment. he will later be elevated. If you see the perfect dress bow bow package but not practical to make sure of the result that you are to blame and reproach. Open and tied bow tie is difficult and if you see that you want close at hand to solve the problem that you are facing will carefully and spend time. If someone gave you bow to doubt that deceives deceiving and eating is a woman. But if in a dream saw that bow you put it in your pocket you dream you said you resort to lying in the coming days, the statement is a lie to be the truth hidden. If in a dream that precedes see what others bow package must be competitive, or you compete.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پاپیون , تعبیر خواب سنجاق , تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پارچه , تعبیر خواب روبانی , تعبیر خواب یقه , تعبیر خواب دستمال گردن , خواب دیدن پاپیون , خواب دیدن سنجاق , خواب دیدن پروانه , خواب دیدن پارچه , خواب دیدن روبانی , خواب دیدن یقه , خواب دیدن دستمال گردن , رویای پاپیون , رویای سنجاق , رویای پروانه , رویای پارچه , رویای روبانی , رویای یقه , رویای دستمال گردن , تعبیر پاپیون , تعبیر سنجاق , تعبیر پروانه , تعبیر پارچه , تعبیر روبانی , تعبیر یقه , تعبیر دستمال گردن , خواب پاپیون , خواب سنجاق , خواب پروانه , خواب پارچه , خواب روبانی , خواب یقه , خواب دستمال گردن ,
  • ۹۵/۱۲/۱۵
  • سینا احمدی