تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب پاچه

خواب پاچه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی به خواب دید پاچه گوسفند همی خورد، دلیل که چیزی یا نعمتی بدو رسد، به قدر آن که خورده است. اگر بیند پاچه گاو همی خورد، دلیل که در آن سال او را فراخی و نعمت است بر اندازه خوردن او.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

جابر مغربی می گوید:

خوردن پاچه در خواب، دلیل است بر خوردن مال یتیمان به مقدار آن چه خورده است، خاصه چون بیند که خام می خورد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 هستند کسانی که اصلا پاچه نمی خورند و دوست نمی دارند. نه خوردن آن را دوست دارند و نه مشاهده پاچه خوردن دیگران را می پسندند و تحمل می کنند. این ها اگر پاچه در خواب ببینند چه خود بخورند و چه شاهد پاچه خوردن دیگران باشند خواب می گوید که حادثه ای ناخوشایند پیش می آید ولی چندان زیان بخش و آزار رساننده نیست ولی آن ها که به خوردن پاچه عادت دارند تعبیر خواب کراهت و حادثه ناخوشایند نیست و بستگی به نوع پاچه و نحوه آن تعابیر مختلف دارد. اگر کسی در خواب ببیند که پاچه گوسفند می خورد از چیزی متمتع می شود که جنبه مالی دارد و نعمتی به او می رسد، به اندازه همان مقدار پاچه که خورده یا پیش روی دارد. اگر کسی ببیند که پاچه گاو می خورد فراخی معاش و روزی برای او پیش می آید و به پول و ثروتی که دارد افزوده می شود. چنانچه تهی دست است پولدار می شود و به رفاه و نعمت می رسد و اگر مالدار است مال او افزونی می یابد. خوردن پاچه گاو خیلی خوب است و خوردن پاچه شتر نشانه ای است از این که بیننده خواب به مسافرتی سود بخش می رود و جایی می رود که با پول بر می گردد. خوردن پاچه پخته مچموعا خواب خوبی است و جنبه بد آن این است که بیننده خواب ببیند که پاچه نپخته و خام می خورد. این نشانه تجاوز به مال دیگران است و بهره مندی از چیزی که به شما تعلق ندارد و خودتان به نادرستی کاری که می کنید آگاهی دارید. معبران اسلامی نوشته اند که خوردن پاچه خام خوردن مال یتیم است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Visual Muhammad Ibn Sirin says:
If anyone had dreamed hemi sheep byproducts, because it is the beginning of something or a blessing, as much as it is eaten. If he sees hemi byproducts, because in that year he Farrakhan and blessings be upon him eat much.
Text from the site of dream interpretation
Jaber al-Maghribi says:
Family eating in bed, because the devouring of the orphan, to value what is eaten, especially because he sees that eats raw.
Text from the site of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
Those who do not eat byproducts and do not like. Not eat it like and dislike others can not see and eat byproducts can be tolerated. depending on the type of family is and how it has different interpretations. If one sees that there are byproducts spacious living and one day he comes and the money that is added. If the poor rich and the well-being and blessings be and if livestock increasingly becomes his property. Eat byproducts is very good and eat byproducts camel indication of the fact that dreamer of dreams is to travel and the profit goes where the money goes. Eating cooked Mchmva short sleep is good and bad aspects of it is that the viewer dream that the family eats undercooked and raw. This is a sign of aggression to the property of others and benefit from something that does not belong to you and you do yourself aware wrong. Islamic verifiers have written that eating raw leg is devouring of the orphan.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پاچه , تعبیر خواب کله پاچه , تعبیر خواب پای گوسفند , تعبیر خواب پای گاو , تعبیر خواب کراع , تعبیر خواب پایچه , تعبیر خواب پای خرد , خواب دیدن پاچه , خواب دیدن کله پاچه , خواب دیدن پای گوسفند , خواب دیدن پای گاو , خواب دیدن کراع , خواب دیدن پایچه , خواب دیدن پای خرد , رویای پاچه , رویای کله پاچه , رویای پای گوسفند , رویای پای گاو , رویای کراع , رویای پایچه , رویای پای خرد , تعبیر پاچه , تعبیر کله پاچه , تعبیر پای گوسفند , تعبیر پای گاو , تعبیر کراع , تعبیر پایچه , تعبیر پای خرد , خواب پاچه , خواب کله پاچه , خواب پای گوسفند , خواب پای گاو , خواب کراع , خواب پایچه , خواب پای خرد ,
  • ۹۵/۱۲/۱۵
  • سینا احمدی