تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب پتو

خواب پتو

آنلی بیتون می گوید:

1ـ خواب پتوی کثیف ، نشانة خیانت و بی وفایی است .

2ـ خواب پتوی تمیز و پاکیزه ، نشانة اقبال است . و اینکه از بیماریی خطرناک توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پتو , خواب دیدن پتو , رویای پتو , تعبیر پتو , خواب پتو ,
  • ۹۵/۱۲/۱۶
  • سینا احمدی