تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

خواب پخت و پز

آنلی بیتون می گوید:

خواب آشپزی ، برای زنان ، علامت نداشتن حامی است و اینکه باید از فرزندان خود بیشتر مراقبت کنند .

یک زن شوهردار خواب ببیند که چیزی را می پزد : وقایع غم انگیز در شرف وقوع هستند .

یک زن مجرد این خواب را ببیند : بعلت اخلاق بدش دوستانش را از دست خواهد داد.

یک زن بیوه این خواب را ببیند :او از دیگران زیادی انتظار دارد.

یک مرد این خواب را ببیند : پول بسیاری بدستش می آید .

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب گوشتی در حال پختن ببینید ، نشانة آن است که با خود خواهی و توقعات بیش از اندازه به اطراف می نگرید .

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پخت و پز , تعبیر خواب پختن گوشت , تعبیر خواب طبخ , خواب دیدن پخت و پز , خواب دیدن پختن گوشت , خواب دیدن طبخ , رویای پخت و پز , رویای پختن گوشت , رویای طبخ , تعبیر پخت و پز , تعبیر پختن گوشت , تعبیر طبخ , خواب پخت و پز , خواب پختن گوشت , خواب طبخ ,
  • ۹۵/۱۲/۱۶
  • سینا احمدی