تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب چشم

خواب چشم

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

چشم در خواب، بر هفت وجه است.

اول: روشنائی.

دوم: دین مبتنی بر هدایت و درستی.

سوم: اسلام.

چهارم: فرزند.

پنجم: مال.

ششم: علم.

هفتم: زیادتی در دین و مال.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چشم به خواب دیدن مرد بینائی است که بدان راه هدی یابد چشم ازرق، بدعت است و چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است. اگر بیند که نابینا شده ، دلیل که از راه هدی گم شده بود یا فرزند وی بمیرد. اگر بیند که یک چشمش کور شد، دلیل که یک نیمه دین او رفته یا گناهی بزرگ کرده باشد به یک دست یا به یک پای یا به یک اندام دیگر یا مصیبتی به وی رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند در چشم سرمه کشید، دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش است، دلیل که خویشتن را با امانت ودیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد اگر بیند کسی سرمه به وی داد تا در چشم کشد، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر بیند که روشنائی چشم او ضعیف بود به ظاهر و باطن دوروی و منافق است اگر بیند که بر تن او چشم بسیار است و همه چیزها را به کمال می دید، دلیل بر زیادتی صلاح وی در دین و به جای آوردن سنت و فرائض شریعت بود اگر کسی بیند کسی چشم او برکند، دلیل که چیزی که چشم او بدان روشن بود از زن و فرزند و سرای و باغ از نظر او غایب شود چنانکه دیگر باره نبیند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن هر دو چشم در خواب، به دین و ایمان یا آنچه، شخص با آن حق رااز باطل تشخیص میدهد، تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که چشمی اضافه دارد، به دین و ایمانش افزوده میگردد و اگر ببیند که چشمانش از آهن است، اسرارش برملا میشود و به غم و غصهای بزرگ دچار می گردد. اگر کسی در خواب ببیند که چشمانش بسیار تیز و نافذ گشتهاند، نشانه ی این است که اعمال پنهانی او در امور دینی، بسیار بهتر از اعمالی است که آشکارا انجام میدهد و همچنین نشانه ی فراوانی درک و فهم اوست. اگر کسی در خواب ببیند که چشمانش سفید شده است، به غمی بزرگ دچار میشود یا از کسی که بسیار دوستش دارد، جدا میشود. اگر کسی در خواب، چیزی قرمزرنگ در چشمانش ببیند، به حادثهای دچار میشود که او را عصبانی میکند و باعث غم و غصه ی او میشود. چشمدرد در خواب، بر کاهش یافتن رزق و روزی دلالت دارد؛ ممکن است بر بیمبالاتی در امور دینی تعبیر شود. اگر کسی در خواب بببیند که فقط یک چشم دارد، نیمی از مال یا دینش را از دست میدهد و به گناهی بزرگ دچار میشود. تاری چشم در خواب، نشانه چشمپوشی از محارم است؛ ممکن است که نشانه نقص و ناتمامی باشد. اگر کسی در خواب ببیند که پردهای سفید جلو چشمانش را گرفته است، به غمی بزرگ دچار میشود. فرو بستن چشمان و پایین انداختن آنها در خواب، نشانه محافظت از حدود الهی و اجرای فرمانهای خداوند میباشد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند چشم وی از آهن است، دلیل که پرده او دریده شود اگر بیند هر دو چشم او آماسیده بود چنانکه چشم باز نمی توانست کرد، دلیل که با مردی مخالف صحبت کند. اگر نور چشم را ضعیف بیند، دلیل که از دین شریعت بی بهره شود اگر بیند در میان روی او یک چشم است، دلیل که بر زیان او سخن ناسزا رود در باب دین. اگر بیند که چشمهای او روشن است و مردمان پندارند که او کور است یا شب کور، دلیل که باطن او در دین بهتر از ظاهر او بود. اگر بیند چشم کسی سیاه است و ازرق شد، دلیل بدی و برگشتن حال او بود. اگر بیند هر دو چشم او سیاه شد، چنانکه سفیدی نداشت، دلیل که متکبر شود. اگر بیند یک چشم او را آفت رسید، دلیل که فرزندان او را افت رسد. اگر بیند کسی دست فراز کرد و یک چشم او برکند، دلیل که فرزند او را از راه ببرد. اگر بیند کسی چشم او ببست یا بدست گرفت، دلیل که فرزند او را زیانی رسد یا مالش برود یا گناهی کند. اگر بیند از چشم او خون همی ریخت، دلیل که به جهت فرزند، غمی به وی رسد، یا نقصان مال او شود.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر کسی بیند چشم او گوش و گوش او چشم شد، دلیل که زنی خواهد که او را دختری بود و با هر دو مجامعت کند. اگر بیند چشمش بر کف دستش است، دلیل که مال یابد. اگر بیند در چشم او سفیدی بود، دلیل که او را غم و اندوه رسد.

لوک اویتنهاو می گوید :

چشم

به رنگ آبی : عشق سوزان

چشم تیره رنگ : خبر خوشحال کننده

چشم کم سو : ضرر و زیان از هر نظر

چشمان چپ : باعث تحقیر شدن خود

چشمان کثیف : آینده بد

نداشتن چشم : ایدهای برباد رفته

چشمان به زیر انداخته شده : در خفا کسی را شدیدا" دوست داشتن

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب ، تنها یک چشم ببینید ، نشانة آن است که دشمنان در جستجوی فرصتی برای لطمه زدن به شما هستند .

2ـ دیدن چشمانی قهوه ای در خواب ، علامت فریب و خیانت است .

3ـ دیدن چشمانی آبی در خواب ، نشانة ناتوانی در انجام هر رأی و نقشه ای است .

4ـ دیدن چشمان خاکستری در خواب ، نشانة عشق و توأم با چاپلوسی است .

5ـ اگر خواب ببینید یکی از چشمان خود را از دست می دهید یا چشمهای شما درد می کند ، نشانة آن است که سختی و دردسر در انتظار شماست .

6ـ اگر در خواب مردی یک چشم ببینید ، نشانة آن است که به دامی گرفتار خواهید شد ، در آن هنگام هر چیز دیگری در نظرتان بی اهمیت جلوه می کند .

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب چشم : نتایج بسیار خوب حرفه ای

چشمهای زیبا : شادی و عشق

چشمان شما آبی هستند : شادی خیلی بزرگ

چشمان شما سیاه هستند : تنگدستی

چشمان شما قهوه ای هستند : خوشبختی

چشمان شما سبز هستند : خوشبختی بزرگی نصیبتان خواهد شد .

چشمان شما قرمز هستند : یک بیماری

چشمان شما فندقی هستند : دوستان پشت سرتان پرگویی می کنند .

چشمان شما چپ است : محتاج به پول خواهید شد.

چشمان شما بزرگ هستند : ثروت هنگفت

چشمان شما کوچک هستند : شما را از صمیم قلب دوست دارند .

رنگ چشمان شما بین آبی و سبز است : منفعت بزرگ مالی

چشمان شما غمگین هستند : کارهای بسیار سودمند در پیش است .

چشمان یک بیمار : عمر شما طولانی خواهد بود .

چشمان شما باز شده و بزرگ هستند : یک تغییر بزرگ در زندگی شما رخ خواهد داد.

دید چشمهای خود را از دست می دهید : فرزندان شما در معرض خطر مرگ هستند .

خواب چشمان فرزندانتان : پول

چشمان زنتان را تحسین می کنید : شما به او وفادار نیستید .

چشمان شوهرتان را تحسین می کنید : شما در انتظار یک نوزاد هستید .

برای چشمانتان نگران هستید : در همة امور احتیاط را فراموش نکنید .

برای چشمان فرزندانتان نگران هستید : یکنفر مخفیانه بر ضد شما کار می کند .

چشمان یک زن را می بندند : شما باعث اغفال و ناکامی خودتان خواهید شد .

چشمان یک مرد را می بندند : شما بیوه می شوید .

شما در بین افرادی هستید که چشمانشان را

بسته اند : یک دوست باعث عذاب شما می شود .

دیگران چشمانشان با یک پارچه بسته شده : وجدانتان ناراحت و پشیمان خواهد شد .

یکنفر با چشمانش به شما خیره شده : مراقب خیانت باشید .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • ۹۶/۰۲/۲۸
  • سینا احمدی