تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

تعبیر خواب جامع

برای تعبیر خوابهایتان لطفاً پیام بگذارید

معنی خواب چین پیل

لوک اویتنهاو می گوید :

توت فرنگی : شما به ییلاق یا یک محیط روستایی دعوت خواهید شد

خوردن : لحظه های شیرین

توت فرنگی وحشی : ازدواج موفق

خوردن آن : خبر

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن توت فرنگی در خواب ، نشانه آن است که صاحب چیزی خواهید شد که مدتهای مدید خواهانش بودید.

2ـ خوردن توت فرنگی در خواب ، نشانه عشقی دو جانبه است .

خرید و فروش توت فرنگی در خواب ، نشانه به دست آوردن محصولی فراوان است .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

توت فرنگی,چیالک ,توت سه گل,کهج ,چلم ,چین پیل,

  • ۹۶/۰۳/۱۳
  • سینا احمدی